Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bermasalah Perspektif Hukum Islam

Authors

  • Sulistyowati Sulistyowati IAIN Kediri
  • Achmad Yasin UIN Sunan Ampel Surabaya

Keywords:

Islamic Bank, Musyarakah Mutanaqishah, Seizure of Collateral

Abstract

Growth and development of banking from year to year rapidly. One of the developments of banking is the birth of islamic banks. Islamic banks are banks or institutions that carry out central activities in accordance with the qur'an and hadith, and refer to sharia principles. Islamic banks are financial institutions that collect funds from the public with surplus funds for funds deficit communities which prohibits maghrib. One product based on profit sharing is musharaka. Musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties for a particular business, where each party contributes funds with an agreement that the benefits and risks will be shared in accordance with the agreement. In this article, using qualitative methods from various sources. The result of this article is that musharaka, like mudharabah, is a partnership-based islamic financial instrument. However, the nature and terms of the two financial instruments are different. All pillars and provisions of the musharaka agreement as stated in the fatwa DSN-MUI NO.8/DSN-MUI/IV/2000 concerning musyarakah financing also applies to musyarakah mutanakish. To carry out musyarakah mutanaqishah, you must first comply with the provisions contained in the mutanaqishah contract. If the parties are to carry out the agreement (akad) stipulated, they can request a failed warranty in accordance with existing regulations. The seizure of the guarantee itself is a form of guarantee that must be enforced through the confiscation mechanism according to the letter al-baqarah: 283.

References

Abdul-Razak, iiD. iiand iiAmin, iiH., ii2013. iiApplication iiof iiMusharakah iiMutanaqisah ihome iifinancing iias iian iialternative iito iitraditional iidebt iifinancing: iilessons iilearned ifrom iithe iiUS ii2007 iisubprime iicrisis. iiJournal iiof iiIslamic iiEconomics, iiBanking iiand iFinance.

Arif Zunaidi. (2022). Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective. Al’adalah, 25(1), 93-104. https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286

Dzubyan, iiD.M., ii2019. iiAnalisis iiakad iiijarah iimuntahiya iibittamlik ii(imbt) iidalam iperspektif iihukum iiislam iidan iihukum iipositif iidi iiindonesia. iiAmwaluna: iiJurnal iEkonomi iidan iiKeuangan iiSyariah.

Fathurrahman iiDjamil. 2013. Penerapan iiHukum iiPerjanjian iidalam iitransaksi iidi iiLembaga iKeuangan iiSyariah, Jakarta: iiSinar iiGrafika.

Fatwa iiDSN-MUI iiNo. ii73/DSN-MUI/IX/2008 iitentang iiMusyarakah iiMutanaqishah.

Fitriani, iiD., ii2020. iiStudi iiAl-Qur’an iidan iiHadis iiAturan iiHukum iiKonkrit: iIjarah i(Sewa iiMenyewa).

Hasanuddin, iiH.M. iiand iiMubarok, iiH.J., ii2018. iiPerkembangan iiakad iimusyarakah. iPrenada iiMedia. iiMubarok, iiJ., ii2017. iiFikih iiMu'amalah iiMaliyyah iiAkad iiSyirkah iidan iMudharabah.

Imronah, iiA., ii2018. iiMusyarakah iiMutanaqishah. iiAl-Intaj: iiJurnal iiEkonomi idan iPerbankan iiSyariah.

Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A., Nurjanah, N., Yulianti, M. L., & Yunus, A. R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah.

Lentera: iiIndonesian iiJournal iiof iiMultidisciplinary iiIslamic iiStudies.

Leni, I. M., & Zunaidi, A. (2022). Indonesia’s Islamic Banking Strategy For Sustaining Financial Operations During The Pandemic. Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 1(1), 40–49. Retrieved from https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/214

Munif, iiN.A., ii2016. iiAnalisis iiakad iiijarah iimuntahiya iibittamlik iidalam iiperspektif ihukum iiislam iidan iihukum iipositif iidi iiIndonesia. iiJurnal iiAhkam.

Mutyara, iiD., iiTarigan, iiC.J., iiSilaban, iiR. iiand iiSinaga, iiL.V., ii2022. iiTINJAUAN iHUKUM iiTERHADAP iiPERMOHONAN iiSITA iiJAMINAN iiTIDAK iPROPOSIONAL iiDENGAN iiNILAI iiOBJEK iiPERKARA ii(Studi iiPutusan iiNo. i157/Pdt. iiG/2015/PN. iiMDN iiJo. iiNomor ii06/Eks/2016/157/Pdt. iiG/2015/PN. iiMDN). iJURNAL iiRECTUM: iiTinjauan iiYuridis iiPenanganan iiTindak iiPidana.

Nadratuzzaman iiHosen. 2009. iMusyarakah iiMutanaqishah iiFakultas iiSyariah iidan iiHukum, iAlIqtishad: iiVol. iiI, iiNo. ii2, iiJuli ii2009 iiUIN iiSyarif iiHidayatullah iiJakarta iiJl. iiIr. iiH. iJuanda ii95 iiCiputat iiJakarta.

Nugroho, iiA.D., ii2018. iiHukum iiPidana iiPajak iiIndonesia. iiPT iiCitra iiAditya iiBakti.

Rohmi, iiP.K., ii2015. iiImplementasi iiAkad iiMusyarakah iiMutanaqishah iipada iPembiayaan iiKepemilikan iiRumah iidi iiBank iiMuamalat iiLumajang. iiIqtishoduna: iJurnal iiEkonomi iiIslam.

Rokhim, iiA., ii2014. iiKonstruk iidan iiModel iiPembiayaan iiMusyarakah iMutanaqishah iDi iiBank iiSyariah. iiHUMAN iiFALAH: iiJurnal iiStudi iiEkonomi idan iiBisnis iiIslam.

Rokhim, iiA., ii2014. iiKonstruk iidan iiModel iiPembiayaan iiMusyarakah iiMutanaqishah iDi iiBank iiSyariah. iiHUMAN iiFALAH: iiJurnal iiStudi iiEkonomi iidan iiBisnis iiIslam.

Saad, iiN.M. iiand iiRazak, iiD.A., ii2013. iiTowards iian iiapplication iiof iiMusharakah iMutanaqisah iiprinciple iiin iiIslamic iimicrofinance. iiInternational iiJournal iiof iiBusiness iiand iiSociety.

Sirait, iiE., ii2020. iiKepastian iiHukum iiTerkait iiMekanisme iiEksekusi iiSita iiJaminan iDalam iiPutusan iiMahkamah iiKonstitusi iiNomor ii18/Ppu-Xvii/2019 iiTertanggal ii25 iNovember ii2019 iiJuncto iiUndang-Undang iiNomor ii42 iiTahun ii1999tentang iiJaminan iFidusia ii(Doctoral iidissertation, iiUniversitas iiKomputer iiIndonesia).

Soraya, iiD.N., ii2022. iiMEKANISME iiPELAKSANAAN iiSITA iiEKSEKUSI iTERHADAP iiDEBITUR iiWANPRESTASI iiPADA iiBANK iiSYARIAH iINDONESIA ii(Doctoralm iidissertation, iiUniversitas iiPancasakti iiTegal).

Subky, iiK.H.M., iiLiu, iiJ.Y., iiAbdullah, iiM.M., iiMokhtar, iiZ.F. iiand iiFaizrakhman, iiA., i2017. iiThe iiimplication iiof iiMusharakah iiMutanaqisah iiin iiMalaysian iiIslamic iibanking iarena: iia iiperspective iion iilegal iidocumentation. iiInternational iijournal iiof iimanagement iand iiapplied iiresearch.

Sutan iiRemy iiSjahdeini. ii2014 iPerbankan iiSyariah iiProduk iiproduk iidan iiAspek-aspek iHukumnya, ii(Cet. iiI, iiJakarta: iiKencana.

Syukri iiIska. 2012.iSistem iiPerbankan iiSyariah iidi iiIndonesia iidalam iiPerspektif iiFikih iEkonomi, iiYogyakarta: iiFajar iiMedia iiPress. Ii

Tiana, R. Z., & Zunaidi, A. (2022). Kualitas Portofolio Pembiayaan : Analisa Tentang Pengaruh Pembiayaan Pada Perubahan Laba Bank Syariah. Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 1(2), 604–627. Retrieved from https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/276

Zabri, iiM.Z.M. iiand iiMohammed, iiM.O., ii2018. iiExamining iithe iibehavioral iiintention ito iiparticipate iiin iia iiCash iiWaqf-Financial iiCooperative-Musharakah iiMutanaqisah ihome iifinancing iimodel. iiManagerial iiFinance.

Zunaidi, A., & Trisnasari, V. (2021). PERAN STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN AMANAH iB DITINJAU DARI MARKETING MIX 4P. Muamalatuna, 13(2), 23–43. https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5525

Zunaidi, A. (2021b). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19. 7(2), 68–71. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.11424

Andriani, iiA. iiS. ii(2022). iiANALISIS iiYURIDIS iiTERHADAP iiPELAKSANAAN iiSITA iJAMINAN iiPADA iiPENGADILAN iiAGAMA iiKELAS ii1B iiSENGKANG ii(Doctoral idissertation, iiIAIN iiBone).

DEVI, iiR. iiS. ii(2019). iiTinjauan iiYuridis iiSita iiJaminan iidan iiPemberesan iiHarta iiMilik iDebitur iiDalam iiHal iiTerjadinya iiKepailitan. iiJurnal iiIlmiah iiMAKSITEK.

Herwin, iiH. ii(2021). iiSita iiJaminan iiKendaraan iiMotor iidi iiPT. iiFinansia iiMultifinance iTerhadap iiDebitur iiWanprestasi iidi iiKab. iiSidrap ii(Analisis iiEtika iiBisnis iiIslam) i(Doctoral iidissertation, iiIAIN iiParepare).

Hakim, iiA. ii(2009). iiStudi iitentang iiperlawanan iiterhadap iisita iijaminan iidalam isengketa iiperdata iidi iipengadilan iinegeri iisurakarta ii(studi iikasus iiperkara iino. ii127/pdt. iplw/08/pn. iiska).

Kusparyono, iiD. iiTINJAUAN iiYURIDIS iiTENTANG iiSITA iiJAMINAN iiATAS iBARANG-BARANG iiTIDAK iiBERGERAK iiBERDASARKAN iiPASAL ii197 iHIR.(STUDIiPERKARA iiNOMOR: ii124/Pdt. iiG/1998/PN iiKlt. iiDl iiPENGADILAN iNEGERI iiKLATEN ii(Doctoral iidissertation).

Kultsum, iiU., ii& iiErlina, iiE. ii(2021). iiTinjauan iiHukum iiSita iiJaminan iiDalam iiPerkara iPerdata iiDi iiPengadilan iiNegeri iiMakassar iiKelas ii1A iiKhusus. iiAlauddin iiLaw iDevelopment iiJournal.

MAS'UD, iiM. iiA. Iikajian Iiyuridis Iipelaksanaan Iisita Iijaminan Iiatas Iharta Iibersama Iitanpa Iiadanya Iigugatan Iiperceraian Iidan Iakibat Iihukumnya ii(Studi iiPenetapan iiPengadilan iiAgama iiGresik iiNomor: i210/Pdt. iiG/1998/PA. iiGs).

Rorong, iiY. iiD. ii(2018). iiKajian iiHukum iiTentang iiSita iiJaminan iiTerhadap iiBarang iMilik iiTergugat iidengan iiMemperhatikan iiSEMA iiNO. ii2 iiTahun ii1962 iiTertanggal ii25 iApril ii1962. iiLex iiPrivatum.

Sianturi, iiP. ii(2017). iiSita iiJaminan iiDalam iiHukum iiAcara iiPerdata. iiFOCUS iiUPMI.

Syamsudin, iiM. ii(2012). iiKeadilan iiSubstantif iiyang iiterabaikan iidalam iiSengketa iiSita iJaminan. iiJurnal iiYudisial.

Syamsudin, iiM. iiKeadilan iiSubstantif iiyang iiTerabaikan iiDalam iiSengketa iiSita iJaminan iiKajian iiPutusan iiNomor ii42/PDT/2011/PT. iiY.

Nababan, iiL. iiW. ii(2016). iiTinjauan iiterhadap iipencabutan iisita iijaminan i(Conservatoir iiBeslag) iiatas iisebidang iitanah: iicontoh iikasus iiApartemen iiSenopati iJakarta iiSelatan iiPutusan iiPengadilan iiNegeri iiJakarta iiSelatan iinomor: ii1442/PDT. iG/2007/PN. iiJAK. iiSEL/Lisna iiWisudawati iiNababan ii(Doctoral iidissertation, iUniversitas iiTarumanegara).

Tradesa, iiA. iiP., iiAsikin, iiZ., ii& iiSili, iiE. iiB. ii(2021). iiPERLINDUNGAN iiHUKUM iTERHADAP iiDEBITUR iiDALAM iiPENARIKAN iiSITA iiJAMINAN iiFIDUSIA iTANPA iiMELALUI iiLELANG iiPENGADILAN. iiUNES iiLaw iiReview.

Utami, iiA. iiD. ii(2014). iiStrategi iiPenanganan iiPembiayaan iiMudharabah iiBermasalah idi iiBaitul iiMaal iiWa iiTamwil ii(BMT) iiBarrah iiKota iiBandung ii(Doctoral iidissertation, iUIN iiSunan iiGunung iiDjati iiBandung).

Tambunan, iiH. iiM., iiSitepu, iiC. iiM. iiB., iiDachi, iiS., ii& iiSimbolon, iiN. iiY.i(2022).TINJAUAN iiHUKUM iiTERHADAP iiPERMOHONAN iiSITA iiJAMINAN iiTIDAK iPROPOSIONAL iiDENGAN iiNILAI iiOBJEK iiPERKARA ii(Studi iiPutusan iiNo.157/Pdt. iiG/2015/PN. iiMDN iiJo. iiNomor ii06/Eks/2016/157/Pdt. iiG/2015/PN. iiMDN). iJURNAL iiRECTUM: iiTinjauan iiYuridis iiPenanganan iiTindak iiPidana.

Zunaidi, A. (2021). Wakaf keluarga perspektif uu no. 41 tahun 2004 dan Maqasid Al-usrah Jamal Al-din Atiyyah. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 5(2), 115–133.

Downloads

Published

2023-10-25

How to Cite

Sulistyowati, S., & Yasin, A. (2023). Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bermasalah Perspektif Hukum Islam . Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 2(1), 33–52. Retrieved from https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1013